İstifadəçi Müqaviləsi

termsMəqsədBu bildiriş müştərilərə elektron formada göstəriləcək müvafiq xidmətlərin şərtləri barədə məlumatlandırmaq, habelə bu xidmətlərin göstərilməsi zamanı abunəçiyə aid şəxsi məlumatların üçüncü şəxslərə açıqlanmasının qarşısını almaq məqsədilə hazırlanmışdır.Aşağıdakıları nəzərdən keçirərək qeydiyyat prosesinə davam etdiyiniz halda Siz, “Lisenziya.az” saytının müəyyən olunan müvafiq qaydavə şərtlərin qəbulunu təsdiq edirsiniz.Məlumat təhlükəsizliyiLisenziya.az saytının xidmətlərindən istifadə edən müştərilərin məlumat təhlükəsizliyi Lisenziya.az üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.Müştərilərin qeydiyyata alınmış və gələcəkdə qeydiyyata alınacaq şəxsi məlumatları bir internet saytı kimi Lisenziya.az tərəfindən ciddiqorunur və qorunmağa davam edəcəkdir. Bu baxımdan, məlumat təhlükəsizliyinizin təmin olunması üçün Müstəri tərəfindən şifrənin başqaşəxsə verilməsi yolverilməzdir. “Lisenziya.az” xidmətləri çərçivəsində şifrənin üçüncü şəxsə verilməsi və ya bunun başqa bir şəxs tərəfindənmüştərinin şifrə və nömrəsindən istifadə zamanı əldə edilməsi halında, müştəriyə aid məlumatların açıqlanmasına, habeləaparılan əməliyyatlara görə məsuliyyəti yalnız müştəri özü məəsuliyyət daşıyır.Təqdim edilən xidmətlərlə əlaqədar abunəçi üçün aşağıdakı istifadə qayda və şərtlərilə tanış olmaq vacibdir.Aşağıdakı qayda və şərtlər Lisenziya.az saytı tərəfindən müştəriyə təqdim olunan xidmətlər üzrətərəflərin hüquq və öhdəliklərini ehtiva edir.Müştərinin öhdəlikləriMüştəri bu qayda və şərtləri qəbul etməklə “Lisenziya.az” xidməti vasitəsilə əldə edəcəyi məlumatlara və həyata keçirəcəyi əməliyyatlara görəyalnız özü tək səlahiyyətli şəxs olduğunu, Lisenziya.az tərəfindən təqdim olunan xidmətlər çərçivəsində aparılan hər hansı bir əməliyyatınyalnız şəxsən həyata keçirildiyini, xidmətdən istifadəyə görə məsul şəxs olduğunu, şifrə istifadəsilə həyata keçirilən əməliyyatlar üçün“tərəfimdən istifadə edilməyib” etirazından imtina etməsini, şifrəsinin başqa şəxs tərəfindən mənimsənməsi halında müvafiq araşdırmanınaparılmasına görə Lisenziya.az öhdəlik daşımadığını, şifrənin üçüncü şəxs tərəfindən istifadəsi zamanı yaranan hər hansı ziyana görə şəxsənməsuliyyət daşıdığını, öz şifrəsinin gizli saxlanılması üçün lazımi tədbir görməyi və istənilən halda yuxarıda sadalanan hallarla bağlıLisenziya.az-ın hər hansı məsuliyyət daşımadığını təsdiq edir.Şifrə olaraq “Lisenziya.az” xidmətinə qeydiyyat zamanı təqdim olunan kod və ümumi hallarda xidmətlərdən istifadə zamanı təqdimvə ya tələb olunan məlumatlar nəzərdə tutulur.Şərtlər1. Lisenziya.az, təqdim olunan xidmətlərin davamlı olacağına zəmanət vermir, xidmətlərin şərtlərində sonradan dəyişiklik etmək, habeləxidmətləri dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır.2. Lisenziya.az bu qayda və şərtlərin pozulması halında, xidmətlərdən bilərəkdən yanlış və ya sui-istifadə edildikdə, habelə istifadəçi tərəfindəntəhlükəsizlik tədbirlərinin pozulması zamanı abunəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən onun şifrəsini ləğv edə və müvafiq xidmətləringöstərilməsini dayandıra bilər.3. Müştəri bu xidmətlərin göstərilməsi zamanı müvafiq şifrənin bilərəkdən və ya kobud ehtiyatsızlıqdan üçüncü şəxsə verilməsi nəticəsindəabunəçinin şəxsi anket və s. məlumatlarının açıqlanmasına görə, Lisenziya.az məsuliyyət daşımır və buna görə cavabdehlik tam olaraqmüştərinin öz üzərində qalır.4. Müştəri, “Lisenziya.az” xidməti vasitəsilə ona aid məlumatlarının üçüncü şəxslərə açıqlanmasına görə Lisenziya.az saytının məsuliyyətdaşımadığını qəbul edir.5. Müştəri, öz şifrəsinin üçüncü şəxs tərəfindən istifadəsindən şübhələndiyi halda, o, Lisenziya.az-a bu xidmətlərin göstərilməsinindayandırılması barədə müraciət edə bilər.6. Lisenziya.az-dan asılı olmayan hər hansı texnoloji problem səbəbindən xidmətlərin göstərilməməsinə görə Lisenziya.az məsuliyyət daşmır.7. Lisenziya.az saytından istifadə zamanı aşkarlanmış problemlərdən və ya köçürmə səhfləridən sui-istifadə edilərək edilən əməliyyatlara görəmüştəri məəsuliyyət daşıyır və buna görə Lisenziya.az edilən müdaxiləyə görə Hüquq Mühafizə Orqanlarına müştəri barəsində Hüquqiişləm görülməsi üçün müraciət etmək hüququna malikdir. Qeyri-qanuni müdaxilə zamanı Lisenziya.az müştəriyə ait bütün şəxsi məlumatlarınıHüquq Mühafizə orqanlarına təqdim edə bilər. Bu barədə Lisenziya.az müştəriyə məlumat vermək və ya verməmək hüququnu özündə saxlayır.8. Lisenziya.az müştərinin Balansına yüklədiyi pula və aparılmış əməliyyatlara görə heç bir halda məəsuliyyət daşımır.9. Müştəri tərəfindən sayta daxil edilmiş məlumatlara görə yalnız müştərinin özü məəsuliyyət daşıyır.10. Lisenziya.az saytından alınan rəqəmsal məhsullar heç bir halda geri qaytarılımır və dəyişdirilmir.11. Lisenziya.az gələcəkdə birtərəfli qaydada bu qayda və şərtlərdə dəyişiklik etmək, habelə xidmətlərin ləğv etmək və ya dayandırmaqhüququnu özündə saxlayır.